titelbild

Budget

Kommunens budgetarbete påbörjas under mars/april för nästkommande år. Då träffas förvaltningschefer, ekonomer, kommunstyrelse och presidier i nämnder och styrelser för att gå igenom budgetförutsättningar för kommunen som helhet och för respektive förvaltning.

Budgetberedning

Budgetberedningen, som består av samma personer som kommunstyrelsens arbetsutskott, fastställer en beloppsram för investeringar per nämnd och förvaltning för 5 år framåt. Nämnder och förvaltningar får sedan lägga fram förslag till investeringsbudget som håller sig inom fastställda ramar.

Budgetberedningen föreslår också en driftbudget per nämnd och förvaltning, vilket fastställs i juni i kommunfullmäktige. Vid budgetbeslutet tas hänsyn till lagändringar, befolkningsförändringar, inflation och politiska prioriteringar.

Detaljbudget

Nämnder och förvaltningar jobbar sedan med att lämna en detaljerad budget som håller sig inom tilldelad budget. Nämndernas beslutade budgetar redovisas som en information i kommunfullmäktige i december. Budgeten ska även innehålla en verksamhetsplan, där nämnder och förvaltningar kopplar verksamhetens mål till de resurser verksamheten har fått sig tilldelade.

Varje förvaltning och nämnd kan sedan disponera om medel mellan olika verksamheter under budgetåret.

Kontakt

Kommentera