Aktuella projekt

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar Ljungby. Det handlar om vägar och gator, hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden.

Rune B Johanssons gata

med Ågårdsvägen, Kungsgatan och Olofsgatan.

I slutet av mars påbörjades arbeten med ombyggnation i centrum. Detta innebär ombyggnation av Ågårdsvägen, Posthörnan, Kungsgatan och Olofsgatan. Därefter iordningställs parkeringsplatser utmed Rune B Johansson gata och sist görs Sven Ljungbergs plats klar.

Efter semestern återupptogs arbetena på Ågårdsvägen och arbeten i korsningen vid Posten och Kungsgatan förbi Salutorget påbörjades. Korsningen kommer att byggas om och gång- och cykelvägen utmed Storgatan kommer att anslutas till Kungsgatan. Infarten till Salutorget från Kungsgatan kommer att flyttas något för att anpassas till byggrätterna på torget. Vi kommer att koncentrera arbetet till korsningen för att så snabbt som möjligt kunna öppna upp denna och Ågårdsvägen för trafik.

I samband med ombyggnationen av gatorna kommer också VA-arbeten att utföras.

 

Det här gör vi

 • Vi förnyar VA-ledningar
 • Vi bygger om gator
 • Vi bygger om korsningen Kungsgatan och Storgatan
 • Vi bygger om korsningen Kungsgatan och Olofsgatan
 • Vi bygger 40 stycken nya parkeringsplatser
 • Vi sätter upp belysning.

Så påverkas du

Under arbetet kommer gator och vägar att stängas av och trafiken kommer att ledas om. Byggtrafik kommer att köra till och från arbetsplatsen.

När är vi klara

Ombyggnadsarbetena beräknas fortgå under resten av året och de sista delarna kommer att slutföras under 2018.

 

 

 

Björket

Från våren 2016 bygger vi nytt bostadsområde i Replösaområdet som när det är fullt färdigställt omfattar 94 tomter. Den 1 april är 25 tomter byggklara och vid årsskiftet 2017/2018 släpps ytterligare 26 tomter.

Björket bostadsområde

 Det här gör vi

 • Vi bygger nytt bostadsområde med totalt 94 nya tomter
 • Vi bygger nu på andra etappen med 26 tomter
 • Vi bygger gator och lägger vatten- och avloppsledningar
 • Vi anlägger parker och bygger lekplatser
 • Vi drar ledningar för el och fiberanslutning
 • Vi sätter upp belysning
 • Vi bygger en gång- och cykelväg och passage över J A Lagers väg.

Så påverkas du

Till och från arbetsplatsen kör byggtrafik.
I samband med sprängningar kan buller förekomma.

När är vi klara

Första etappen på 25 tomter är klart och nu har arbetet med 26 ytterligare tomter påbörjats.

 

 

Framtidens centrum

Ingen alternativ text tillgänglig
Ingen alternativ text tillgänglig
Ingen alternativ text tillgänglig

Ljungby kommuns mål är att få ett centrum som Ljungbys medborgare ska trivas i och att det ska vara en plats där människor ska kunna träffas och umgås på. En mötesplats för alla.

Förnyelsen av det gamla järnvägsområdet med en ny detaljplan innebär att fyra nya byggnadskvarter skapas  med bostäder och centrumfunktioner. Under 2016-2017  kommer markanvisningstävlan på några av kvarteren att utlysas.

 

Färdigställda delar av centrum

För centrumförnyelsen är färdigställandet av Stora torget, Lilla Torget , Stationsgatan, bussteminalen och järnvägsparken en milstolpe och  nu börjar Ljungbys framtida centrum ta form.

Stora delar av trafikombyggnaderna är färdigställda. Det som återstår är bl a Kungsgatan förbi Salutorget, korsningen Storgatan – Ågårdsvägen och parkeringsplatser vid Rune B Johanssons gata. Detta arbete kommer att påbörjas under 2017 och slutföras under 2018.

Centrumplanen

Centrumplanen är en fördjupning av Ljungby kommuns översiktsplan. Centrumplanen visar hur centrum ska utvecklas i framtiden. Den är inte bindande, men vägledande vid detaljplanering, fastighetsfrågor, bygglov samt utformning av gator, torg och grönområden.

Kontakt

För mer information kontakta projektledare Mattias Sjögren 0372-78 93 05 eller Lennart Dahlberg, stadsarkitekt, 0372-78 92 74.

 

Aspebacken

Våren 2014 påbörjade Ljungby kommun arbetet med att planera för hur kvarteret Aspebacken (gamla stålgjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden. Arbetet inleddes med en medborgardialog, där intresserade fick möjlighet att lämna idéer för områdets framtid. Därefter fick två arkitektkontor, BSV och Tyréns, i uppdrag att arbeta vidare med idéerna och ta fram varsitt förslag på utformning av området. De båda förslagen används som inspiration och stöd i kommunens fortsatta arbete och inget av förslagen kommer därför att genomföras som de ser ut. Under vintern 2014-2015 fortsatte medborgardialogen med utgångspunkt i de båda arkitektförslagen. Resultatet av denna medborgardialog har sammanställts och ska användas som ett underlag i den fortsatta planeringen av området.

Pågående arbete

Ett förslag för hur området ska utformas kommer att presenteras i form av ett så kallat planprogram. Samråd för planprogrammet planeras till 2017, då förslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte och på hemsidan. Under samrådstiden kommer det nya möjligheter att skicka in synpunkter.

Under 2015-2016 gjordes en inventering av samtliga kommunala verksamhetslokaler och hur det framtida behovet av dem ser ut. En diskussion pågår under höst-vinter 2016 om ett förslag till lokalförsörjningsstrategi och nu ska gemensamma lösningar hittas för offentliga verksamheter inom skola, kultur och fritid. Aspebacken ingår som ett utvecklingsområde i denna diskussion.

Utställning av arkitektförslagen vintern 2014 - 2015

Under hösten 2014 tog arkitektkontoren Tyréns och BSV på kommunens uppdrag fram förslag på möjlig utformning av området. Till grund för arkitektförslagen låg bland annat den tidigare medborgardialogen. Arkitektförslagen var utställda på biblioteket mellan den 28 november 2014 - 31 januari 2015. Under utställningstiden hade allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till kommunen.

Presentation från medborgardialog.pdf

Arkitektförslag 1.pdf

Arkitektförslag 2.pdf

De båda arkitektförslagen presenterades på ett informationsmöte i Godsmagasinet den 27 november 2014. Den 27 januari 2015 var det ett dialogmöte i hembygdsparken, då de båda arkitektförslagen utvärderades genom gruppdiskussioner samtidigt som möjlighet gavs att komma med egna idéer för välbesökta med cirka 80 respektive cirka 70 besökare. En sammanställning har gjorts av utställning och workshop:

Aspebacken - medborgardialog vintern 2014-2015.pdf

Medborgardialog från våren 2014

Under våren 2014 fanns det möjlighet till dialog för medborgarna angående hur området skulle kunna utvecklas i framtiden. Denna dialog skedde i form av ett möte i hembygdsparken och möte med ungdomarna på fritidsgården samt i ungdomsrådet. Det fanns även möjlighet att skicka in förslag via Facebook. Materialet som sammanställdes från medborgardialogen användes som underlagsmaterial till arkitektkontoren i deras uppdrag att ta fram förslag över hur området kan utformas.

Karta med utmarkerade förslag.pdf

Minnesanteckningar från dialogmöte 2014-04-16.pdf

Förslag lämnade via Facebook.pdf

 

 

Kommentera