titelbild

Årsredovisning

Sammanfattning bokslut 2015

Precis som 2014 så blev 2015 ett år med ett svagt plusresultat. Resultatet blev ett överskott med 6,6 mkr (miljoner kronor) och balanskravsresultatet +5 mkr. Kommunen hade ett negativt balanskravsresultat för 2014 med 7,4 mkr vilket då innebär att det återstår 2,4 mkr i återställande.

I likhet med 2014 uppnåddes endast ett av de tre finansiella målen; inflationsskydd av eget kapital. Målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag uppnås inte utan vi ligger bara på 0,5 procent.

För åttonde året i rad ligger kommunen på en investeringsnivå över 100 mkr, vilket är en för hög nivå i förhållande till finansiellt mål och vad som är långsiktigt hållbart. Under 2015 har stora investeringar gjorts i ny arena, centrum och äldreboendet Brunnsgården. Det finansiella målet är att alla investeringar ska vara självfinansierade, vilket för 2015 motsvarade en investeringsnivå på 102 mkr. Det faktiska investeringsutfallet var hela 222 mkr vilket gör att målet alltså inte uppnåddes. Investeringarna för 2015 har finansierats genom ökad upplåning med 100 mkr. Totalt har kommunen nu långfristiga lån på 482 mkr och skulden beräknas öka ytterligare under 2016. Kommunens skuld har gått från att för några år sedan ligga på en nivå långt under riksgenomsnittet till att nu ligga på en genomsnittlig nivå.

Det låga resultatet beror framför allt på svag utveckling av skatter och statsbidrag, nedskrivningar av värde på flera fastigheter och ett större underskott för tekniska nämnden som framför allt beror på ökad avsättning för deponi. Det som är mest glädjande i bokslutet är att socialnämnden har lyckats vända en långvarig negativ trend till ett litet överskott i bokslutet 2015. Resultatet har påverkats positivt av reavinster för kapitalförvaltningen, återbetalning från AFA Försäkring och återbetalning från Regionförbundet.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för kommunen:

  1. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är ej uppnått.
  2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Målet är uppnått.
  3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Målet har inte uppnåtts, varken för mandatperioden eller för det enskilda året 2015.

 

Mål 2015Bokslut 2015
Resultatets andel av skatt och statsbidrag

2,0 %

0,5%

Resultat i förhållande till eget kapital

0,1

0,5%

Finansiering av investering

100 %

46%

Kontakt

Kommentera