Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Här hittar du gällande detaljplaner som vunnit laga kraft 2015-2016.

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2017

Del av Ljungby 7:105 m.fl. (Långgatan)

Detaljplan för del av Ljungby 7:105 m.fl. (Långgatan) inom Stensbergs industriområde

Planområdet avser del av nuvarande Långgatan mellan Viaduktgatan och Björkstigen inom Stensbergs industriområde. Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2017. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken så att Långgatan åter kan användas som gata för att vara förenlig med nuvarande markanvändning.

Handlingar

Laga kraftbevis Ljungby 7:105 m.fl.

Planbeskrivning Ljungby 7:105 m.fl.

Plankarta Ljungby 7:105 m.fl.

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2016

Del av Hyveln 1 m.fl.

Detaljplan för Del av Hyveln 1 med flera i Ljungby.

Planområdet ligger inom Karlsro industriområde och omfattar knappt tre hektar.
Detaljplanen vann laga kraft den 9 december 2016. Syftet med detaljplanen är att åstadkomma en större tomt inom industrikvarteret vid Karlsro. För att göra det möjligt måste en industrigata flyttas ca 140 meter norrut. Förändringarna gör att detaljplanen måste ändras.

Handlingar

Laga kraftbevis Hyveln 1 m.fl.

Planbeskrivning Hyveln 1 m.fl.

Plankarta Hyveln 1 m.fl.

Värmeverket 2 m.fl.

Detaljplan för Värmeverket 2 med flera i Ljungby

Detaljplanen vann laga kraft den 14 november 2016. Syftet med detaljplanen är att utöka Ljungby Energi AB:s område, Värmeverket 1 och 2, dels österut så att en ny kontorsbyggnad kan uppföras. Dels lägga till mark i väster och söder för att möjliggöra en förbättring av logistiken för Ljungby Energi.

Syftet är också att planlägga marken närmast cirkulationsplatsen till en tankstation för drivmedelsförsäljning, i första hand biogas. Samåkningsparkeringsplatsen flyttas söderut och placeras intill busshållplatsen på Märta Ljungbergsvägens västra sida.

Handlingar

Laga kraftbevis Värmeverket 2 m.fl.

Planbeskrivning Värmeverket 2 m.fl.

Plankarta Värmeverket m.fl.

Minerva 6, Terrazahuset

Detaljplanen vann laga kraft den 19 februari 2016. Bakgrunden till planändringen är att fastighetsägaren till Minerva 6 vill bygga till inom fastigheten. Gällande detaljplan medger fyra våningar på delen närmast Storgatan. I denna del finns idag butiker, gymnasieskola och kontor där fastighetsägaren vill utöka till fem våningar och inreda ett 20-tal bostadslägenheter.

Handlingar

Laga kraftbevis Minerva 6.pdf

Planbeskrivning Minerva 6.pdf

Plankarta Minerva 6.pdf

 

Lagakraftvunna detaljplaner 2015

Pumpan 2 i Ljungby

Detaljplanen vann laga kraft den 17 april 2015. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt gruppboende för ungdomar, med tillhörande satellitbostäder (byggnader avskilda från huvudbyggnaden). Eftersom gällande detaljplan är avsedd för samlingslokaler måste en planändring genomföras.

Handlingar

Planhandlingar Pumpan 2.pdf

Torg 13:4 i Lagans samhälle

Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2015. Avsikten är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden. Det innebär att hela byggnaden som ägs av Scandium i Lagan AB ska ligga på Torg 13:4. I dag liggeren del av den norra byggnaden på kommunens fastighet Torg 13:1. Denna del är i gällande plan utpekad som parkmark. Avsikten är också att överföra mark från Trotteslöv 1:90 till Torg 13:4.

Handlingar

Planhandlingar Torg 13_4.pdf

Näckrosen 2

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2015. Näckrosen 2 ägs av Plymouthbröderna nr 4 i Ljungby. På fastigheten finns en kyrkobyggnad. Med anledning av att församlingen flyttat delar av sin verksamhet till en annan kyrkobyggnad i Ljungby är lokalen som finns på fastigheten överdimensionerad för den verksamhet som fortfarande bedrivs. Planförslaget syftar därför till att möjliggöra för Plymouthbröderna att riva den befintliga kyrkobyggnaden och bygga en mindre kyrkobyggnad söder om nuvarande. Planförslaget syftar även till att stycka av fastigheten och därmed möjliggöra bostadsändamål på resterande del av fastigheten.

Handlingar

Planhandlingar Näckrosen 2.pdf

Torg 1:4 i Lagans samhälle

Detaljplanen vann laga kraft den 16 december 2015. Syftet med detaljplanen är

  • att kulturskydda godsmagasinet och stationshuset samt Kaffestugan.
  • Markanvändningen inom järnvägsområdet övergår till kultur, park och parkering samt en mindre del för industri.
  • Möjliggöra en förskola inom fastigheterna Torg 1:5 samt Torg1:146 där Swedbanks gamla lokal ligger.

Handlingar

Planhandlingar Torg 1_4.pdf

Björklunden 12

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för sökanden att, utöver kontor, kunna använda fastigheten för bostadsändamål.

Handlingar

Planhandlingar Björklunden 12.pdf

Kontakt

Kommentera