Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Södra Ljungkullen 6

Detaljplan för Södra Ljungkullen 6

Södra Ljungkullen 6

Ett planförslag är nu framtaget för fastigheten Södra Ljungkullen 6 som ligger mellan Storgatan och Södra Torggatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder mot Södra Torggatan i fyra våningar samt ett mindre torn i fem våningar i den västra delen av fastigheten.

I gällande detaljplan är Södra Ljungkullen 6 avsedd för bostäder, handel och kontor i tre våningar med en byggnadshöjd på 11 meter. För att få ekonomi i en utbyggnad ansöker nu fastighetsägaren om att få öka byggrätten så att byggnaderna kan uppföras i 4 våningar med ett mindre torn i 5 våningar.

 

Samråd

Samråd under tiden 8 maj 2017 - 30 maj 2017

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post: ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast tisdagen den 30 maj till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Södra Ljungkullen 6 samrådshandling

Södra Ljungkullen 6 plankarta

Södra Ljungkullen 6 trafikbullerutredning

Klockaren 8

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av tre stycken bostadshus i olika höjder, vilka kan inrymma centrumverksamheter. Planområdet består i dagsläget av en nedlagd handelsverksamhet, planområdet är planlagt som handelsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram.

Samråd

Samråd under tiden 22 maj - 26 juni 2017

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post: sanna.johansson@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast måndagen den 26 juni  till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Klockaren 8 samrådshandling

Klockaren 8 plankarta

Klockaren 8 trafikbullerutredning

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget)

Östra Torget

Ett planförslag är nu framtaget för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus. Syftet är också att komplettera den nuvarande kvartersstrukturen och sluta kvarteret samt att skapa en mötesplats i parkmiljö mellan husen.

Planområdet ligger centralt i Ljungby stad. Planområdet begränsas av Vislandavägen i söder och av kvarteret Halfdan i väster och i öster av kvarteret Helge. Planområdet är cirka 7000 m2.

Samråd

Samråd under tiden 22 maj 2017 - 19 juni 2017

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Milma Danielsson telefon 0372-78 92 85
e-post: milma.danielsson@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast måndagen den 19 juni till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) samrådshandling

Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) plankarta


Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning


Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Kontakt

Kommentera