Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

 

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Torg 2:38 m.fl. (område vid Värnamovägen) i Lagans samhälle

Detaljplan för Torg 2:38 m.fl. (område vid Värnamovägen) i Lagans samhälle.

Syftet med detaljplanen är att utöka industriändamål på fastigheterna Torg 2:15 och del av Torg 2:17, så de får samma användning som Torg 2:38. Detta med bakgrund av att fastighetsägaren till Torg 2:38 har köpt in Torg 2:15 och ska få köpa del av fastigheten Torg 2:17 av Ljungby kommun i samband med planändringen.

Fastighetsägaren har behov att bygga ut sin verksamhet och behöver därför utöka byggrätten. Utöver det så läggs även användningen verksamheter till, för att möjliggöra en framtida utveckling av området.

Granskning

Granskning under tiden 6 februari - 24 februari 2017.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt för granskning i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Sanna Johansson telefon 0372-78 92 63
e-post: sanna.johansson@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen
senast fredagen den 24 februari till
Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Torg 2.38 granskningshandling

Torg 2.38 plankarta

Torg 2.38 bilaga geoteknik

Malörten 1 med flera, Hångers

Detaljplan för Malörten 1 med flera, Hångers (Klövervägens förskola) i Ljungby stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av en förskola för 120 barn upp till sex år. Förskolan ska uppföras inom parkområdet vid Klövervägen. När det är genomfört ska befintlig förskola rivas och Malörten 1 där förskolan ligger idag, övergå till park med en lekplats. Cykelvägens sträckning som delar området ändras inte.

Detaljplanen överensstämmer i princip med översiktsplanen.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Granskning

Granskning under tiden 3 mars 2017 - 20 mars 2017

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Kontakt

Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68 e-post: ulla.gunnarsson@ljungby.se

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast måndagen den 20 mars 2017 till Ljungby kommun, Planavdelningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se

Handlingar

Malörten 1 granskningshandling

Malörten 1 plankarta

Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Öjarp 1:33 m.fl. i Annerstad församling

Detaljplan för Öjarp 1:33 m.fl. i Annerstad församling

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för sökanden att avstycka totalt 9 tomter, dels till uppförande av fyra mindre fritidshus till uthyrning för fiskeverksamhet dels till avstyckning av fem bostadstomter. Planområdet omfattar en udde vid Bolmens strand på totalt 14 hektar.

Antagande

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 31 augusti 2016. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Planarkitekt Anna Aracsy 0372-78 92 85
e-post: anna.araczy@ljungby.se

Handlingar

Planhandling Öjarp antagande

Plankarta Öjarp antagande

 

Kontakt

Kommentera