titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 19 juni 2017:

Placera ut stora blomkrukor som farthinder på vägen när man kommer in till Dörarps samhälle söderifrån.
Inkom den 17 maj 2017.
Motivering: Sänker hastigheten och ser trevligt och välkomnande ut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 24 april 2017:

Bygg en gång-och cykelväg från Åbyskolan till korsningen Åbyvägen/Torlarpsvägen.
Inkom den 5 april 2017.
Motivering: Skolväg för många barn. Tung trafik och höga farter, dålig sikt och smal väg.
Ingen möjlighet till skolskjuts.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Säkrare miljö för barn som cyklar och går till och från Stensbergsskolan.
Inkom den 22 mars 2017.
Motivering: Det råder stor risk att något barn blir påkört utanför Stensbergsskolan vid Torsgatan på grund av att cykelvägen går rakt ut i Torsgatan. Trottoaren är inte heller bra, då den går in i av- och påstigningsplats på Torsgatan utanför skolan. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 27 februari 2017:

Asfaltera cykelvägen mellan Kånna och Ljungby.
Inkom den 2 februari 2017.
Motivering: Cykelvägen är i dåligt skick. Överallt växer gräset genom asfalten vilket gör den hal och bulig att cykla på. Den är väldigt tung att cykla pga att den är räfflad, det känns som den är dåligt gjord från början. Nu använder många sig av gamla E4:an istället för att cykla på cykelvägen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Asfaltera cykelvägen mellan Ljungby och Gnustorp.
Inkom den 3 februari 2017.
Motivering: I dagläget är cykelvägen belagd med grus och sten. Många cyklar och går dagligen på vägen till och från sina jobb, skola eller som motion. Många har fått punktering på sina cyklar på grund av stenarna, det blir också stora gropar i vägen vid regn och det medför en olycksrisk. Använd gammal asfalt som på vägen i Sickinge.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 30 januari 2017:

Inför parkeringsförbud på ena sidan av Strömgatan i södra delen (mellan Storgatan och Fogdegatan)
Inkom den 10 januari 2017.
Motivering: Eftersom det står många parkerade bilar på gatan är det problem att komma ut från hyreshusens och Missionskyrkans parkeringar. Det blir väldigt osäkert då sikten är skymd av de parkerade bilarna. Det är också problem att mötas på sträckan då parkerade fordon samt mötande trafik inte fungerar. Förslagsvis inför parkeringsförbud i södergående riktning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 november 2016:

Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola.
Inkom den 14 november 2016.
Motivering: Harabergsgatans förskola har sin gård angränsande till vägen och barnen blir väldigt utsatta. Gatan har många snäva svängar och vid hög hastighet kan det lätt inträffa en olycka. Se därför till att vidta åtgärder för att se till att den rådande hastighetsbegränsningen på 30 km/h hålls.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.  

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 augusti 2016:

Kommunen bör köpa Bolmsö Camping och Värdshuset Hägern på Bolmsö. Inkom den 27 juni 2016. Motivering: Det är viktiga delar i Ljungby kommuns företagsutbud både för turister och året runt arrangemang. Värdshuset är stängt för andra året och campingen har inte öppnat i år. Det är av betydande vikt att kommunen har en serviceverksamhet i denna delen av Bolmen. Kommunen har tidigare ägt dessa verksamheter. För att inte tappa för mycket av varumärkets värde behöver en ny ägare komma tillstånd redan i år.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera