titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 23 oktober 2017:

Ge riktade bidrag till föreningar för inköp av robotgräsklippare
Inkom den 14 september 2017.
Motivering: Genom att köpa in robotgräsklippare till föreningar blir driftskostnaderna lägre, det är mer miljövänligt och föreningarna kan fokusera sitt ideella arbete på kärnverksamhet.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 augusti 2017:

Gör fler farthinder på Tunagatan i Ryssby.
Inkom den 25 juli 2017.
Motivering: Bilar och lastbilar kör ofta fortare än 50 km/h på Tunagatan i Ryssby och då det finns mycket barn som bor där bör något göras för att sänka hastigheten.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 19 juni 2017:

Placera ut stora blomkrukor som farthinder på vägen när man kommer in till Dörarps samhälle söderifrån.
Inkom den 17 maj 2017.
Motivering: Sänker hastigheten och ser trevligt och välkomnande ut.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Förbättra grönområdet utmed Kungsgatan nedanför Granngården mot Lagaån.
Inkom den 24 maj 2017.
Motivering: Området används mycket under sommaren för olika aktiviteter, därför borde det finnas sopkärl och bänkar med bord samt grillplats där.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Skapa en hundpark i Kronoskogen.
Inkom den 29 maj 2017.
Motivering: Det känns inte säkert att släppa sin hund lös för att leka med andra hundar där det inte är inhägnat.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Bygg en skatepark vid biblioteket.
Inkom den 29 maj 2017.
Motivering: Ljungby ska ha en skatepark för att det finns många ungdomar som sysslar med skateboarding.Skateparken kan också fungera som en mötesplats för både de som sysslar med skateboarding och BMX.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Bygg minireningsverk vid Bolmen.
Inkom den 29 maj 2017.
Motivering: Minireningsverk är ett billigare alternativ än att bygga en vatten- och avloppsledning som tar in vattnet till Ljungby reningsverk.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 24 april 2017:

Bygg en gång-och cykelväg från Åbyskolan till korsningen Åbyvägen/Torlarpsvägen.
Inkom den 5 april 2017.
Motivering: Skolväg för många barn. Tung trafik och höga farter, dålig sikt och smal väg.
Ingen möjlighet till skolskjuts.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Säkrare miljö för barn som cyklar och går till och från Stensbergsskolan.
Inkom den 22 mars 2017.
Motivering: Det råder stor risk att något barn blir påkört utanför Stensbergsskolan vid Torsgatan på grund av att cykelvägen går rakt ut i Torsgatan. Trottoaren är inte heller bra, då den går in i av- och påstigningsplats på Torsgatan utanför skolan. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.   

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 november 2016:

Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola.
Inkom den 14 november 2016.
Motivering: Harabergsgatans förskola har sin gård angränsande till vägen och barnen blir väldigt utsatta. Gatan har många snäva svängar och vid hög hastighet kan det lätt inträffa en olycka. Se därför till att vidta åtgärder för att se till att den rådande hastighetsbegränsningen på 30 km/h hålls.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera