Tätorter utanför Ljungby stad

I kommunen finns sju tärorter utanför Ljungby stad. I en tätort bor det minst 200 invånare och det är som mest 200 meter mellan husen. I Ljungby tätort bor 15 868 personer (år 2016).

Agunnaryds tätort

Bebyggelsen i Agunnaryd är samlad väster om genomfartsvägen och består framför allt av trävillor i varierande åldrar. I Agunnaryd finns en dagligvarubutik med tillgång till drivmedel. På orten finns det förskola, fritidshem och skola årskurs 0-6. Elever i årskurs 7-9 går på Astradskolan i Ljungby stad. Kommunalt vatten och avlopp finns.

Antalet invånare i Agunnaryds tätort var 211 år 2012 . Arbetspendling är vanlig till Ljungby, men även till Liatorp och Älmhult. Arbetstillfällen finns huvudsakligen inom tillverkning och utbildning.

Längs Helge å och Agunnarydsjön finns idrottsplats, tennisbana, skjutbana och boulebana. Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, hembygdsstuga, bygdegård och klubbstuga. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

Området runt Agunnarydsjön, Helge å och sjön Möckeln är av riksintresse för naturvård. Sjön Möckeln är också av riksintresse för friluftsliv. På ön Marsholm, i byn Vedåsa och på gården Byvärma finns naturreservat som är fina utflyktsmål.

Angelstads tätort

Den ursprungliga bebyggelsen låg runt kyrkan och längs den före detta järnvägen. Flera av husen är från slutet av 1800-talet, då orten fick sin prägel som turistort. Det finns fritidsbebyggelse i Hölminge, kring Bolmstad och i Näglinge. I Angelstad finns förskola, fritidshem och skola 0-6. Skolan arbetar åldersblandat framförallt i de yngre årskurserna. Årskurs 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan. Kommunalt vatten och avlopp finns i Angelstad. En gemensam avloppsreningsanläggning för Angelstads och Bolmens samhällen är placerad vid Rya mosse.

Antalet invånare i Angelstads tätort var 258 år 2016. Arbetspendling är vanlig till Ljungby. I Angelstad finns flera arbetstillfällen, huvudsakligen inom utbildning samt inom jord- och skogsbruk.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem och sockenstuga, Folkets hus och hembygdspark med museum. Vid skolan finns idrottsplats och tennisbana. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för friluftsliv. Ronamossen och Klockesjömyren nordöst om Angelstad är naturreservat. Byarna Rya, Värset, Ularp, Bolmstad och området kring Angelstads kyrka är uppmärksammat i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera trevliga utflyktsmål, till exempel badplatsen vid sjön Kösen, Bolmens samhälle och Ramsberg.

Kånna tätort

I Kånna är bebyggelsen samlad öster om Lagaån. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande åldrar. Husen har enhetlig utformning med blandade trä- och tegelfasader. Kånna har kommunalt vatten och avlopp.

Antalet invånare i Kånna tätort var 335 år 2016. Arbetspendling är vanlig till Ljungby. I Kånna finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, hembygdsgård, sockenstuga och idrottsföreningens klubbstuga. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

En gammal landsvägsbro av stort kulturhistoriskt värde leder fram till samhället. Byn Berghem, gravfälten i Bäck och Kånna högar samt området kring Kånna kyrka uppmärksammas i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera platser som är fina för en picnic, till exempel Höga rör.

Lagans tätort

Den ursprungliga bebyggelsen i Lagan låg runt före detta yllefabriken i Åby, Prästtorp och gamla Åby. Lagan utvecklades sedan vidare genom järnvägens tillkomst och kraftverksbyggen vid Lagaån. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande åldrar. I Lagan finns en dagligvarubutik och mack. I Lagan finns förskola, dagbarnvårdare, fritidshem och skola 0-9. Lagan har kommunalt vatten och avlopp.

Antalet invånare i Lagans tätort var 1 590 år 2016. Arbetspendling är vanlig till Ljungby, men även från Ljungby till Lagan. I Lagan finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning. I Lagan finns många framgångsrika företag inom flera branscher bland annat plastföretag.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, hembygdsstuga, klubblokaler, IOGT-NTO:s lokal samt missionskyrkans och pingstkyrkans olika möteslokaler. Det finns en 27-håls golfbana, sporthall, utomhusbassäng, fotbollsplaner, tennisbanor samt elljusspår. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

Byarna Hörda, Gässhult, Tykatorp och Yxkullsund omfattas av riksintresse för naturvård. Yxkullsund är dessutom naturreservat. Byarna Fallnaveka, Hörda, Klövaryd, Trotteslöv och Össlöv är av riksintresse för kulturmiljövård. Kvänarps by, Yxkullsunds gård och Lagans yllefabrik uppmärksammas i kommunens kulturmiljöprogram. Det finns flera platser att besöka, till exempel Lagaån och Huljesjön.

Lidhults tätort

Den ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst har sedan centrum förskjutits västerut mot före detta järnvägsstationen. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande stil och åldrar. I Lidhult finns en dagligvarubutik med tillgång till drivmedel. På orten finns förskola, fritidshem och skola årskurs 0-6. Årskurs 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan. Lidhult har kommunalt vatten och avlopp.

Antalet invånare i Lidhults tätort var 696 år 2016. Arbetspendling är vanlig till Ljungby och Halmstad men även från Ljungby och Halmstad till Lidhult. I Lidhult finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning samt inom vård och omsorg.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, sockenrådets stationshus, hembygdspark och medborgarhus. I anslutning till skolan finns en idrottsplats. Det finns en sim- och sporthall, fotbollsplaner med belysning, elljusspår och skjutbana. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

Hunnsbergsområdet med Årshultsmyren är ett stort område av riksintresse för naturvård. Lidhultsåsen, Prosteköp och Årshultsmyren är naturreservat. Byn Öxnalt uppmärksammas i kommunens kulturmiljöprogram. Byggnader med särskilt stort kulturvärde är Lidhults Kvarn med mangårdsbyggnad och Tofthults mangårdsbyggnad. Några trevliga platser för ett besök är till exempel badplatsen vid sjön Askaken samt torget i Lidhult.

Ryssby tätort

Den ursprungliga bebyggelsen i Ryssby låg runt före detta stationsområdet med hotellet i centrum. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och åldrar. Ryssby finns en dagligvarubutik med tillgång till drivmedel. I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola för årskurs 0-6. I årskurs 7-9 får eleverna sin undervisning på Åbyskolan i Lagan, förutom de elever som bor i den södra delen av församlingen. Dessa undervisas på Astradskolan i Ljungby stad. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell och restaurang. Ryssby har kommunalt vatten och avlopp.

Antalet invånare i Ryssbys tätort var 709 år 2016. Arbetspendling är vanlig till Alvesta, Ljungby och Vislanda. I Ryssby finns arbetstillfällen huvudsakligen inom utbildning samt inom vård och omsorg. I Ryssby finns flera små framgångsrika företag.

Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, bygdegård, hembygdspark, klubbstuga, scoutstuga och bystuga. Pingstkyrkan och missionskyrkan har också lokaler på orten. För närrekreation finns elljusspår, motionsslinga, sport- och aktivitetshall, simhall, fotbollsplaner, skjutbana och tennisbana. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

Området runt Ryssbysjön och Stensjön är av riksintresse för naturvård liksom byarna Granhult, Långhult och Målaskog. Målaskogsberg är naturreservat. Sällebergs herrgård är sedan 1982 byggnadsminnesmärkt. Fylleskogs säteri, Ryssby garveri, Sunnerå herrgård och Ugglansryd är uppmärksammade i kommunens kulturmiljöprogram. Besök gärna Ryssbysjön och hembygdsparken.

Vittaryds tätort

Den ursprungliga bebyggelsen i Vittaryd låg vid kyrkan. Detta område utgörs idag av flera äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och åldrar. I Vittaryd finns förskola, dagbarnvårdare, fritidshem och skola för årskurs 0-6. I årskurs 7-9 går eleverna på Åbyskolan i Lagan. Vittaryd har kommunalt vatten och avlopp.

Antalet invånare i Vittaryds tätort var 327 år 2016. Arbetspendling är vanlig både till och från Vittaryd. I Vittaryd finns arbetstillfällen huvudsakligen inom tillverkning.

På orten finns flera fotbollsplaner, tennis- och boulebana samt elljusspår. Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, hembygdsstuga, idrottsföreningens klubbstuga samt Feringe flyg- och segelflygklubbs gemensamma klubblokal. Även missionskyrkan har lokal på orten. Du hittar aktiva föreningar i föreningsregistret.

Vidösternområdet utgör riksintresse för friluftsliv. Östra och södra delen av sjön Vidöstern är av riksintresse för naturvård. Kyrkan i Vittaryd och den ursprungliga bebyggelsen av sockencentrum är uppmärksammat i kommunens kulturmiljöprogram. Jonsboda missionshus är en byggnad av särskilt stort kulturvärde. Sjön Vidösten är väl värt ett besök.

Kommentera