titelbild

Krishantering

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ett ansvar som omfattar allt från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle. Läs mer om hur du förbereder dig för en kris på www.dinsakerhet.se.

Kommunens ansvar

Kommunen är ständigt förberedd på att hantera en krissituation eller extraordinär händelse. Det kan handla om en storbrand, en trafikolycka med ett stort antal skadade eller ett skadat vattenledningsnät med odrickbart vatten. Andra exempel är stora störningar i el- och fjärrvärmeleveranser eller en natur- eller miljökatastrof.

Kommunen ska i dessa situationer:

  • samordna, leda och informera (ha en krishanteringsförmåga). Krishanteringsförmåga innebär bland annat kunskapsuppbyggnad, ledningsorganisation, robust tekniskt ledningsstöd och samverkan med övriga aktörer
  • genomföra operativa insatser (ha en operativ förmåga)
  • motstå störningar i samhällsviktig infrastruktur (ha en robusthet)

Stöd vid olyckor och katastrofer

Kommunens krisstöd (psykiskt och socialt omhändertagande) är en grupp som ger stöd vid större olyckor och katastrofer. Kriststödet består av både anställda på kommunen och frivilliga från olika organisationer och kyrkan.

Krisstödet:

  • arbetar aldrig direkt på en olycksplats eller med skadade personer.
  • är en organisation för särskilda tillfällen.
  • aktiveras efter beslut av räddningsledaren tillsammans med kommunens socialchef.

Krisledningsnämnd

Varje kommun har en nämnd som avgör vad som bör göras vid en extraordinär händelse. I Ljungby heter den krisledningsnämnd och utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

De har rätt att överta verksamhetsområden från andra nämnder vid en extraordinär händelse. De kan tillsätta en eller flera beslutsgrupper med förvaltningsövergripande befogenheter för krishanteringen. Vilka som ingår i beslutsgruppen beror på krisens karaktär. Det kan till exempel vara kommunchefen, räddningschefen eller den förvaltningschef som är mest berörd.

Kommunstyrelsen i Ljungby har fastställt fyra övergripande mål för sin krisberedskap:

  • Kommunen ska värna om befolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls.
  • Kommunen ska vid särskild händelse ha omedelbar förmåga att leda, samordna och informera.
  • Kommunen ska verka för samordning och planering som sker inom kommunen och hos olika myndigheter och organisationer vad avser Ljungby kommun.
  • Kommunen ska i största möjliga utsträckning fungera enligt sin ordinarie organisation.

Vid kriser samverkar Ljungby kommun med polis, landsting, länsstyrelse, andra kommuner, nätbolag, försvarsmakten, näringslivet, frivilliga resursgrupper med flera.

Kontakt

Kommentera