Vatten- och avloppsplan

VA-planen omfattar VA-försörjning i hela kommunen, både de allmänna anläggningarna inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen med enskilt avlopp och eget vatten.

Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt dagvattenhantering.

VA-planens syfte är att 

  • Förankra VA-frågor- och behov hos både politiker och tjänstemän. 
  • Ge fastighetsägare tydlig information kring framtida utbyggnad av VA.
  • Beskriva vilka områden som kommer att anslutas till den allmänna anläggningen framöver och vad som kommer att gälla fram till dess. 
  • Vad som kommer att krävas av fastighetsägare inom områden som inte kommer att anslutas till någon allmän anläggning.

Genomförandet av VA-planen

Senaste VA-planen godkändes i januari 2014 av kommunstyrelsen. Den innebär bland annat fortsatt planering för överföringsledning till Bolmens östra strand, att hitta långsiktiga lösningar för bristfälliga avloppsanläggningar och förnyelse och utbyggnad av den allmänna anläggningen.

 

 

Kontakt

Kommentera