Tvätta bilen rätt

Det bästa alternativet när du ska tvätta bilen är att göra det i en biltvättanläggning eller i en gör-det-själv-hall. Där finns utrustning som renar tvättvattnet från föroreningar innan det leds vidare till det kommunala vattnet.

Du kan stoppa föroreningar

Du ska undvika att tvätta bilen hemma och det är direkt olämpligt att tvätta på asfalterade ytor.

Du får spola av lera, grus och damm om du inte använder tvättkemikalier. Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande och det får heller inte finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. När det gäller underlaget är gräsbevuxen mark att föredra, grusplan går också bra. Markägarens tillstånd krävs. Kommunal mark får inte användas.

Tvätta i första hand på en biltvättanläggning. Vid tvätt av bilen hemma:

  • Tvätta bilen på en grusplan eller gräsmatta.
  • Tvätta långt ifrån vattendrag, dagvattenbrunnar och dricksvattenbrunnar.
  • Använd miljövänliga kemikalier som är biologiskt nedbrytbara.
  • Använd inte avfettningsmedel. 

När tvättvattnet hamnar på en grusplan eller gräsmatta rinner det sakta ner i marken och renas till viss del med hjälp av markens naturliga förmåga att bryta ner föroreningar innan det når grundvattnet.

Tvättvatten som rinner till en dagvattenbrunn renas inte innan det når ett vattenområde, till exempel ån Lagan, Lidhultsån eller Ryssbysjön. Utsläpp av smutsigt tvättvatten kan förorena ditt dricksvatten.

Kemikalier vid tvätt

Tvättvatten från fordonstvättar består av både föroreningar från bilen och av kemikalier från bilvårdsmedel. De gifter som tvättas bort är exempelvis metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Även olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater som har en hormonstörande verkan tvättas bort. Det frigörs även däckpartiklar.

Ditt ansvar enligt lag

Enligt miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Vid fordonstvätt innebär det att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten eller att man påverkar människors hälsa.

Kontakt

Kommentera